Geolog – Usługi geologiczne Siepraw – Tel. 507 077 968

Oferujemy państwu wykonawstwo prac w zakresie: geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii. Dzięki współpracy z firmami geodezyjnymi i instalacyjnymi możemy zaproponować kompleksową ofertę.

Zajmujemy się również filtracją i obróbką danych z laserowego skaningu lotniczego – LIDAR.

Wykonujemy badania podłoża gruntowego, którego wynikiem jest zestawienie parametrów geotechnicznych wyodrębnionych warstw podłoża gruntowego, będące niezbędną informacją do wykonania projektu przez konstruktora. Badania te wykonujemy z wykorzystaniem: wierceń (ręcznych i mechanicznych obrotowych lub udarowych), sondowań (statycznych i dynamicznych) oraz badań laboratoryjnych. Takie diagnostyki wykonujemy na potrzeby: zakupu działki budowlanej, posadowienia wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, osuwisk, planowania przestrzennego i innych.

Oferujemy prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami fundamentowymi i ziemnymi. Dokonujemy odbioru gruntów w dnie wykopów fundamentowych wraz ze wpisem w dzienniku budowy (gdy jest to wymagane). Wykonujemy badania nośności oraz zagęszczenia gruntów płytą dynamiczną i płytą statyczną VSS. Rozwiązujemy również problemy związane z posadowieniem obiektów w trakcie realizacji inwestycji.

Prowadzimy prace w zakresie hydrogeologii polegające między innymi na: prognozowaniu występowania głębokości poziomu wodonośnego w lokalizacji planowanej studni oraz jej wykonaniu; projektowaniu i wykonaniu sieci monitoringowej wód podziemnych, odwodnieni budowlanych, pomp ciepła. Badamy próbki wody pod względem jej przydatności do spożycia, skażenia czy składu chemicznego.

Sporządzamy następujące rodzaje opracowań: opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno – inżynierskie i hydrogeologiczne, analizy stateczności skarp, operaty wodnoprawne, mapy sytuacyjno – wysokościowe, sprawozdania, protokoły, raporty i inne.
Nasze usługi świadczymy na terenie całego powiatu myślenickiego.