Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR

Produkty:

  • Numeryczny Model Terenu (DTM) + sieć hydrologiczna – przedstawienie modelu w formie: TIN-u, GRID-u i izolinii
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
  • przefiltorwana chmura punktów (klasy przeklasyfikowanych
   punktów w zależności od specyfikacji projektu)


Technologię LIDAR wykorzystywana jest w wielu dziedzinach m.in. w:

1. Geotechnice:

  •  przekroje morfologiczne

  • obliczanie kubatury mas ziemnych

  • tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi (o zadanym kącie nachylenia)

  • inwentaryzacja osuwisk

  •  pomiar wybrzeża (określenie zmian i abrazji)

2. Inżynierii:

  •   projektowanie przebiegu dróg, torów kolejowych, rurociągów i innych

  •   inwentaryzacja linii wysokiego napięcia

3. Ochronie środowiska (np. inwentaryzacja i monitoring roślinności)

4. Hydrografii (analizy powodziowe)

5. Urbanistyce (opracowanie modeli przestrzennych 3D miast)

KRAKGEOBUD - przetwarzanie danych LIDAR
KRAKGEOBUD – przetwarzanie danych LIDAR